ކ.މާފުށި ރިހިބިލިޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2739
:
: 23 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
115,374.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
103,837.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 23 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި 4,589,868.00
4,809,079.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998