ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
:
އައިޑީ:
ISLES/0278
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 13 ޑިސެންބަރު 2013
:
:
: 30 އޮގަސްޓް 2018
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
46,024,438.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 ޑިސެންބަރު 2013
:
: 30 އޮގަސްޓް 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ޑިސެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ
0.00