ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި އިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
:
އައިޑީ:
ISLES/0028
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި، ރިޓެންޝަން މުސައްކަތް ނިމިފައި
: 25 މޭ 2016
: 25 މޭ 2016
:
:
: 12 މާރިޗު 2017
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 މޭ 2016
: 25 މޭ 2016
:
: 12 މާރިޗު 2017
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ގައްދޫ 681,336.00
681,336.00