އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އޮލިމްޕަސް ހޯލުގެ ހުރިހާ އޭސީތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ނިމިފައި، އޭސީ މަރާމާތުކުރުން ފިޔަވައި މި މަޝްރޫއުގެ އެހެން ހުރިހާ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބިޑް ކުރެވި، ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެެ މަސައްކަތް ނިމި ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހޯދަންޖެހޭ ޚަރަދު ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,000,000.00
2,000,000.00