އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2822
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 8 މާރިޗު 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 15 ޖަނަވަރީ 2023
: 30 އޮގަސްޓް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
560,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
504,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 2 އޮގަސްޓް 2022
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 2,562,230.00
3,626,230.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3313456
[email protected]