އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/2938
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބޭސްމެންޓް ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
0.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
10,100,000.00