ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2954
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
474,948.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
427,453.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 16,454,052.00
17,356,453.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]