ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން - ފޭސް 2
:
އައިޑީ:
ISLES/0296
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޭބަލް ޖަންޝަން އިންސްޓާލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 14 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,700,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
18,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 9 މޭ 2022
: 9 މޭ 2022
: 14 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 45,384,874.00
45,384,874.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]