އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ
:
އައިޑީ:
ISLES/2970
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހިޔަލަ ވިންގް ކޮޓަރިތަކުގެ ސީލިންގ މަސައްކަތް 'ޑިއިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް' އެވޯޑްކޮށްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 27 ޑިސެންބަރު 2020
: 30 ޖޫން 2021
: 30 ޖޫން 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
0.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
146,374.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 8 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 30 ޖޫން 2021
:
: ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެމުން ކުރިއަށްގެންދާތީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 6,001,352.00
6,001,352.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3335335
[email protected]