އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/2970
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހިޔަލަ ވިންގް ކޮޓަރިތަކުގެ ސީލިންގ މަސައްކަތް 'ޑިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް' އެވޯޑްކޮށްފައި
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
0.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,927,489.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
146,374.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
6,001,351.00