އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/2975
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލިފްޓު ސްޓީލްގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވިފައި. ލިފްޓު މާލެ ގެނެވި، 09.12.2020ގައި ސްޓީލް ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައި
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
0.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
904,300.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
691,400.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
4,095,700.00