ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0298
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 26 ޖަނަވަރީ 2020
: 26 ޖަނަވަރީ 2020
: 21 ޑިސެންބަރު 2020
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,817,520.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,169,710.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ޖަނަވަރީ 2020
: 10 ފެބުރުވަރީ 2020
: 2 ޑިސެންބަރު 2021
: 2 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. ނައިފަރު 72,109,405.00
78,096,635.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]