ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/3054
: 1 ޖޫން 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 މާރިޗު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,542,720.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
5,110,560.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އިހަވަންދޫ 784,993.56
2 ހއ. ވަށަފަރު 784,993.56
3 ހއ. ފިއްލަދޫ 784,993.56
4 ހއ. އުތީމު 784,993.56
5 ހދ. ހަނިމާދޫ 784,993.56
6 ހދ. ނައިވާދޫ 784,993.56
7 ށ. ފޯކައިދޫ
ށ.ފޯކައިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން
784,993.56
8 ށ. ނަރުދޫ 784,993.56
9 ށ. ކޮމަންޑޫ 784,993.56
19,752,047.04
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]