ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/3054
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލޭންޑް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، އީއެމްޕީ ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. ކައުންސިލާއެކު މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި
: 1 ޖޫން 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 މާރިޗު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,064,942.04 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,047,625.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އިހަވަންދޫ 1,123,618.56
2 ހއ. ވަށަފަރު 1,123,618.56
3 ހއ. ފިއްލަދޫ 1,123,618.56
4 ހއ. އުތީމު 1,123,618.56
5 ހދ. ހަނިމާދޫ 1,123,618.56
6 ހދ. ނައިވާދޫ 1,123,618.56
7 ށ. ފޯކައިދޫ 1,123,618.56
8 ށ. ނަރުދޫ 1,123,618.56
9 ށ. ކޮމަންޑޫ 1,123,618.56
10,112,567.04