ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3055
: 15 މާރިޗު 2022
:
: 15 އޮގަސްޓް 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
453,371.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
140,520.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 މާރިޗު 2022
: 30 އޮގަސްޓް 2022
: 26 ފެބުރުވަރީ 2023
: 26 ފެބުރުވަރީ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 1,017,881.00
1,611,772.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]