ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0308
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 17 އޮގަސްޓް 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 27 ފެބުރުވަރީ 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
17,554,893.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
800,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 އޭޕްރިލް 2018
: 26 އޭޕްރިލް 2018
: 27 ފެބުރުވަރީ 2021
: 29 ފެބުރުވަރީ 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 5,844,677.00
5,844,677.00