ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0031
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނމިފައި
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
:
: 25 މާރިޗު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
39,873.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 25 މާރިޗު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 308,360.00
308,360.00