ހއ.ހޯރަފުށި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3113
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ވަށާ ފާރުގެ %100 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި - ޢިމާރާތް ގެނެސް ރާވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. - ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބޯޑަށް ފޮނުވިފައި. - ޕްލާންޓުގައި ހުރި ސެކިއުރިޓީ ހަޓަށް ކަރަންޓުލެވިފައި. - ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައި. - 05 މެއި 2021 ގައި ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވިފައި. 05 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- (ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް ހޯދައި ބެހެއްޓުމަށް) - 09 ޖޫން 2021 ގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އޮންނާނެ. - ބޮޓްލިންގް ޕްލާންޓް ހޯދައި ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް 09 ޖޫން 2021 ގައި ބަލައިގަނެވިފައި. އަދި 2 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފައިވޭ. - 09 ޖޫން 2021 ން ފެށިގެން އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސަސް ކުރިއަށްދޭ. - ބޮޓްލިންގް ޕްލާންޓް ހޯދައި ބެހެއްޓުމަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވިފައި. މެނުފެކްޓަރިންގ ޕީރިއަޑް ކުރިއަށް ދަނީ. - ސޮއިލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ނިމިފައި. - ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - އޮފީސް އަދި ފެކްޓަރީގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ. - އޮފީސް އަދި ފެކްޓަރީގެ ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ. - އޮފީސް އަދި ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ. - ތަކެތި ހުސްވުމުން ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލެވިފައި. - އޮފީސް އަދި ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް މެދު ކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ފެށިފައި. - ފެބްރުކޭޓެޑް ސްޓްރަކްޗަރ 26 ޖޫން 2022 ގައި ހޯރަފުށްޓަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. - އޮފީސް އަދި ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - ފައުންޑޭޝަންގެ ޓައި-ބީމް ތަކުގައި ރިންގް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ.
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 10 ޖުލައި 2020
: 31 ޖުލައި 2021
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 4 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 މާރިޗު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 5,200,000.00
5,200,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
6500012