އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
:
އައިޑީ:
ISLES/3116
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިއަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިމާރާތައް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނަގާ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ފުލުހުން ގުޅިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި، އަދި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ވަގުތީ ފެނާއި ކަރަންޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 5 ޑިސެންބަރު 2022
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
836,432.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 7,185,949.00
7,185,949.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]