މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3125
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. މި ޓްރެކްގައި ސިންތަޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 1 އޮގަސްޓް 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2020
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
627,162.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 އޮގަސްޓް 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 8,341,113.00
8,341,113.00