ބ.އޭދަފުށީގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3275
:
: 1 އޮގަސްޓް 2019
:
:
: 24 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2020
:
: 1 ޑިސެންބަރު 2020
: ކޮވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވޭ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. އޭދަފުށި 1,002,000.00
1,002,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]