ހއ.ކެލާ މަގު ހެދުން (ޑިޒައިންކުރުން)
:
އައިޑީ:
ISLES/0332
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
-
: 14 ޖަނަވަރީ 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 13 މޭ 2020
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
215,067.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
68,615.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ 15,964,756.00
15,964,756.00