ށ.ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0338
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 16 ޖުލައި 2019
: 13 ނޮވެންބަރު 2020
: 26 މޭ 2021
: 26 މޭ 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
69,301,516.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 26 މޭ 2021
: 26 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފީވައް 27,107,662.00
27,107,662.00