ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0339
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ(97%).
:
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
53,141,059.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
8,700,847.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
22,896,966.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 ޑިސެންބަރު 2020
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ޅައިމަގު 64,435,992.00
64,435,992.00