ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0340
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 14 ޖުލައި 2019
:
:
: 13 އޮގަސްޓް 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
10,878,448.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
543,922.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 13 އޮގަސްޓް 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ނޫމަރާ 13,540,647.00
13,540,647.00