ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0341
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާޢި އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
:
: 24 ޑިސެންބަރު 2019
: 21 ނޮވެންބަރު 2021
: 21 ނޮވެންބަރު 2021
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
28,427,039.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,305,604.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
16,593,696.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ޖަނަވަރީ 2020
: 18 ޖަނަވަރީ 2020
: 21 ނޮވެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ބިލެތްފަހި 48,855,518.00
48,855,518.00