ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0342
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބަނދަރު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ (97%). ބޭރު ތޮށި ޖެހުމަށް ބެޑު އަޅަނީ
:
: 12 ޖަނަވަރީ 2020
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
33,144,965.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,612,421.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
17,401,107.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 5 ޖަނަވަރީ 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފޭދޫ 55,676,881.00
55,676,881.00