ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0350
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 92 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައެވެ. ވޯލް ކޮންކުރީޓް 44 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 36 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 16 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 8 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި، 8 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބީމް 5 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައިއެވެ.
: 10 ޖުލައި 2019
: 10 ޖުލައި 2019
: 6 ޖުލައި 2020
: 20 އޭޕްރިލް 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,395,027.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,984,143.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 22 ނޮވެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ތުޅާދޫ 75,688,880.00
75,688,880.00