ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0350
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 92 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 36 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 16 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 8 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި، 11 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބީމް 5 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައެވެ. އަދި ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 2 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައިވެއެވެ.
: 10 ޖުލައި 2019
: 10 ޖުލައި 2019
: 30 މާރިޗު 2022
: 30 މާރިޗު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,395,027.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,984,143.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ތުޅާދޫ 75,688,880.00
75,688,880.00