ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0350
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 40 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 40 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 100 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި،75 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 72 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ވަޔަރިންގ 62 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ޕުޓީ 65 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި ސީލިންގް މަސައްކަތް 67 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ސީލިންގް ބޯޑް ފިކްސިންގ މަސައްކަތް 55 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައެވެ.
: 10 ޖުލައި 2019
: 10 ޖުލައި 2019
: 30 މާރިޗު 2022
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,817,858.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,349,849.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ތުޅާދޫ 81,902,154.00
81,902,154.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]