ބ.އޭދަފުށި މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0352
: 22 އޭޕްރިލް 2019
: 1 އޭޕްރިލް 2019
: 18 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 މޭ 2021
: 20 ޖުލައި 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
931,963.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 22 އޭޕްރިލް 2019
: 22 އޭޕްރިލް 2019
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
: 20 ޖުލައި 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. އޭދަފުށި 44,531,611.00
45,463,574.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]