ބ.ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0355
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރ ޑޮއިކުމަންޓްސްއަށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް ފަންޑިންގ އޭޖެންސީއަށް ހުށަހެޅިފައި ނޯއޮބްޖެކަޝަން ލިބި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގެ %99 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ކުޑަރިކިލު
0.00