ކ.މާފުށި ބިން ހިއްކުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0358
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
27 އޮގަސްޓު 2019 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންކުރިއަށްދަނީ. ރިކްލެމޭޝަން 47% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރިވެޓްމަންޓްގެ ޑިޒައިން ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
10,497,672.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި
0.00