މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ބޯހިޔާވަހިކަން
އައިޑީ:
ISLES/0364
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސައިޓް ހޭންޑްއޯވަރ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ . ޑީޓެއިލް ކުރެހުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
45,463,252.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ކޮޅުފުށި
0.00