ލ.ގަން މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0377
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސަރވޭ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 14 ޖަނަވަރީ 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 13 މޭ 2020
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,222,951.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,876,309.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 14 ޖަނަވަރީ 2020
: 23 އޮކްޓޫބަރު 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 54,007,993.00
54,007,993.00