ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0378
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 17 ނޮވެންބަރު 2021
: 26 ނޮވެންބަރު 2021
: 17 އޮގަސްޓް 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
34,792,350.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,245,711.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
19,067,661.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 އޮގަސްޓް 2020
: 17 ނޮވެންބަރު 2021
: 17 އޮގަސްޓް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. އިސްދޫ 59,206,100.00
59,206,100.00