ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0038
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް އެއްކޮށްނިމި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި.
: 11 އޭޕްރިލް 2019
: 11 އޭޕްރިލް 2019
: 6 އޭޕްރިލް 2021
:
: 14 ޖުލައި 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,685,981.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
655,568.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 އޭޕްރިލް 2019
: 11 އޭޕްރިލް 2019
: 6 އޭޕްރިލް 2021
: 14 ޖުލައި 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާވަށް 17,682,544.00
17,682,544.00