ލ.މާބައިދޫ ނެރު ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0380
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫއުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މުޅި މަޝްރޫއުގެ 46% މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
6,217,472.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ
0.00