ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0385
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 16 މޭ 2021
: 16 މޭ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
32,512,297.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,505,692.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 16 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. މާމެންދޫ 28,240,574.00
29,746,266.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]