ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0385
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫޢުގެ %100 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިަފައި
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 16 މޭ 2021
: 16 މޭ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
32,512,297.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,603,107.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 16 މޭ 2021
: 16 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. މާމެންދޫ 28,240,574.00
28,240,574.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]