ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0387
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.އަދި ސައިޑްވޯކްސް ގާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 6 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 7 ޖޫން 2021
: 9 ޖަނަވަރީ 2022
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
13,110,755.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
34,934,460.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 9 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ގައްދޫ 125,271,999.00
125,271,999.00