ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
:
އައިޑީ:
ISLES/0039
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 12 ނޮވެންބަރު 2019
: 12 ނޮވެންބަރު 2019
:
:
: 10 އޭޕްރިލް 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
41,887.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 12 ނޮވެންބަރު 2019
: 12 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 10 އޭޕްރިލް 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. މުރައިދޫ 182,899.00
182,899.00