ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0392
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިންޓަރނަލް ރޯޑްސް މަޝްރޫއުގެ6% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރިންގް ރޯޑް86% މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
60,661,902.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
0.00