ސ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0394
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.މުޅި މަޝްރޫޢުގެ 55% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
12,174,443.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
0.00