އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0397
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
53,761,843.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
0.00