އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0397
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރީސަރފޭސިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
: 20 ޖޫން 2021
: 16 ފެބުރުވަރީ 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
11,625,446.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
35,860,837.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ނޮވެންބަރު 2020
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
: 20 ޖޫން 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
165,388,170.00