ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0399
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އައި.ޑީ.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,002,872.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
2 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
3 ނ. މާޅެންދޫ
4 ނ. މާފަރު
5 ނ. ވެލިދޫ
6 ރ. އިންނަމާދޫ
7 ކ. ތުލުސްދޫ
8 މ. ކޮޅުފުށި
9 ލ. ގަން
10 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
0.00