ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
:
އައިޑީ:
ISLES/0399
:
: 2 ޑިސެންބަރު 2015
:
:
: 14 ޖަނަވަރީ 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2016
:
: 14 ޖަނަވަރީ 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 1: ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު- 31 ޑިސެމްބަރ 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
2 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 1: ހދ. ނޮޅިވަރަމް- 14 ޖަނަވަރީ 2019
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
3 ނ. މާޅެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 1: ނ. މާޅެންދޫ- 29 އޯގަސްޓް 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
4 ނ. މާފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 1: ނ. މާފަރު- 24 ޖަނަވަރީ 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
5 ނ. ވެލިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 2: ނ. ވެލިދޫ- 29 އޯގަސްޓް 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
6 ރ. އިންނަމާދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 2: ރ. އިންނަމާދޫ- 17 ޑިސެމްބަރ 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
7 ކ. ތުލުސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 4: ކ.ތުލުސްދޫ- 09 ޖުލައި 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
8 މ. ކޮޅުފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 3: މ. ކޮޅުފުށި- 09 ޖުލައި 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
9 ލ. ގަން
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 3: ލ.ގަން ތުނޑީއަވަށް- 09 ޖުލައި 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
10 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް: ލޮޓް 5: ޏ. ފުވައްމުލަށް- 31 އޯގަސްޓް 2017
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]