ރ.އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0405
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ ކުރިއަށްދަނީ
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 18 ޑިސެންބަރު 2019
: 1 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
300,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
39,700,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަލިފުށި 83,705,000.00
83,705,000.00