ރ.އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0408
:
: 8 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 26 ނޮވެންބަރު 2021
: 16 ފެބުރުވަރީ 2022
: 9 އޭޕްރިލް 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,843,615.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 9 އޭޕްރިލް 2022
: 9 އޭޕްރިލް 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަނގޮޅިތީމު 33,393,291.00
35,236,906.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]