ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ފާހާނާ
:
އައިޑީ:
ISLES/0041
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 2 އޮގަސްޓް 2017
: 2 އޮގަސްޓް 2017
: 20 ނޮވެންބަރު 2017
:
: 20 ނޮވެންބަރު 2017
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 2 އޮގަސްޓް 2017
: 2 އޮގަސްޓް 2017
:
: 20 ނޮވެންބަރު 2017
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ޅައިމަގު 183,837.00
183,837.00