ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބާކީ މަގުތައް ހެދުމާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސްޓޭޖް 2 މަގުތައް ހެދުން
:
ހުޅުމާލޭގެ އެއްވަނަ ފިޔަވަހި އަދި 2 ވަނަ ފިޔަވަހީ ގެ މަގުތައް ފަރުމާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4122
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްގައި އޭބީސީ އަޅާނިމި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބަކީ މަގުތަކުގެ ސަބްގްރޭޑް އަދި ކާބް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބެލްމައުތުގެ އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ 7KSHU ހިސާބުގެ މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 15 މާރިޗު 2021
: 21 މޭ 2021
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
314,627,482.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 މާރިޗު 2021
: 21 މޭ 2021
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
:
: ބައެއް ސައިޓުތައް ހުސްކޮށް ސާފުކުރުމާއި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މުދާތައް ބޭރުން ގެނައުމުައިގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 296,835,000.00
296,835,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]