ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގަ ކަރަންޓާއި ޖީޕޮން ވިއުގަ އެޅުން
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓު އަދި ޖީޕޮން ޑަކްޓު ނެޓްވޯކު ފަރުމާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4123
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
11kV ސަބްސްޓޭޝަން އަދި 132kV ސަބްސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 އޮގަސްޓް 2020
: 18 ޖަނަވަރީ 2021
: 18 ޖޫން 2022
: 24 ޑިސެންބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ބްރައުންސް - ސީމެކް )
- ލޯން އެހީ ( ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,297,458,127.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 ޖޫން 2022
:
: - ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޝިޕްމަންޓުތަކާއި މަސައްކަތްތަށް ލަސްވުން - ޑިޒައިން ރިވިއުކުރުމަށް ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފާ ބޭނުންވާތީ، ޑިޒައިން ރިވިއުކުރުން ލަސްވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 1,297,022,501.00
1,297,022,501.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]