ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0417
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 23 އޭޕްރިލް 2019
: 23 އޭޕްރިލް 2019
: 14 މޭ 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,911,883.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 16 މޭ 2019
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 34,332,266.00
34,332,266.00