ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/0042
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 ޖޫން 2021
:
: 19 މޭ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,221,641.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,176,934.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 ޖޫން 2021
: 19 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. ނައިފަރު 17,950,241.00
17,950,241.00