ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0428
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %79 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
38,296,692.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,141,258.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
16,161,204.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ދަރަނބޫދޫ 33,949,184.00
33,949,184.00