ލ.މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0432
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2020
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
27,376,011.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,611,361.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,268,800.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 އޭޕްރިލް 2020
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާވަށް 21,305,767.00
21,305,767.00