ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0433
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސްޓޯރމްވޯޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ<
:
: 12 ޖޫން 2019
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
5,740,549.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
14,351,372.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 ޖޫން 2019
: 31 މާރިޗު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 48,725,792.00
48,725,792.00